1998-nji ýyldan başlap

Umumy hirurgiki lukmançylyk enjamlary üçin bir nokatly hyzmat üpjün ediji

gyzgyn satuw lukmançylyk enjamlary

 • Elektron proktoskop

  Elektron proktoskop

  Elektron proktoskop

  1.Elektron proktoskop Esasy gurluş düzümi: önüm adapterden, tok kabelinden, kamera zondyndan, AV, wideo kabelinden we USB simsiz kollektoryndan durýar.2.Elektron proktoskop Ulanyş gerimi: gemorroý, anal ýyrtyk, perianal abses, anal emzik gipertrofiýasy, proktit, içegäniň düwnük keseli, anal vaskulit, anal ekzema we beýleki perianal we rektal keseller ýaly perianal keselleri surata düşürmek we şekillendirmek.3. Elektron proktoskop Önüm birikmesiniň beýany: 1) p ...
  +
 • Bir gezek ulanylýan titanium-nikel ýat garyndysy fistula ştapel

  Bir gezek ulanylýan titanium-nikel ýat garyndysy fistula ...

  Bir gezek ulanylýan titanium-nikel ýat garyndysy fistula ...

  Bir gezek ulanylýan titanium-nikel ýat garyndysy anal fistula içerki açyk anastomat, anal fistulanyň minimal invaziv bejergisi üçin hirurgiki guralyň täze görnüşidir.Bu önüm bilen tamamlanan “anal fistula içerki açylyş ýapylyşy” innowasion amal dürli çylşyrymly we ýönekeý anal fistulalary bejermek üçin ulanylyp bilner.Anal fistulany bejermek üçin bu önüm sfinkteriň saklanmagyny, anal funksiýasynyň goralmagyny, şekiliň bitewiligini, minimal invaziv we amatly işlemegi nygtaýar.

  +
 • Göçme hirurgiki elektrik ortopediki süňk burawy

  Göçme hirurgiki elektrik ortopediki süňk burawy ...

  Göçme hirurgiki elektrik ortopediki süňk burawy ...

  Güýçli we durnukly goşa funksional kannul matkasy, esasan, k-sim, içerki dyrnak operasiýasy we artroskopiki hirurgiýa üçin ulanylýar.135 santimetre çenli ýokary temperatura we ýokary basyşa garşy durup biler, Mundan başga-da, AO, Stryker, Hudson we ş.m. ýaly dürli interfeýsleri hödürläp bileris.

  +
 • siňdirilýän gemostatiki baglama klip |siňdirilýän baglama klip |siňdirilýän gemostatiki klip

  siňdirilýän gemostatiki baglama klip |sorujy ...

  siňdirilýän gemostatiki baglama klip |sorujy ...

  1. “Smail” - siňdirip bolýan gemostatiki baglama klip önümiň materialyny optimallaşdyrdy.Daşary ýurtdan getirilen şuňa meňzeş önümler bilen deňeşdirilende, içki klip üçin saýlanan material ulanylýan materialyň gidrofilligini we ýumşaklygyny ýokarlandyrýar, şonuň üçin önüm deri ýa-da dokuma bilen has oňat sazlaşykly bolýar we adam bedenindäki turba dokumalaryna ýa-da beýleki dokumalaryna zyýan bermeýär gysmak.içege dokumasy.

  2. “Smail” - siňdirilip bilinýän gemostatik baglama klip önümiň dizaýnyny optimallaşdyrýar.Gaýradylan rack dizaýny, import edilýän şuňa meňzeş önümleriň içki klipiniň ýokarky we aşaky içki diwar uçarlarynyň esasynda goşulýar, şonuň üçin içki gysgyç bilen gysylan dokumanyň arasyndaky sürtülme güýji ýokarlanýar we gysyşy has berkitýär.

  3. “Smail” - siňdirip bolýan gemostatik baglama klip reňk programmasy wizual kesgitlemek düşünjesini hödürleýär.Daşary ýurtdan getirilen şuňa meňzeş önümleriň içki we daşarky gatlak klipleriniň birmeňzeş reňk dizaýny esasynda iki reňkli tapawutlandyrylan gabat gelýär.Önüm ulanylandan soň, içki we daşarky gatlak klipleriniň gabat gelýän ýagdaýy anyk kesgitlenip bilner we ulanylyş täsiri bir seredende aýdyňdyr.

  4. “Smail” - sorulýan gemostatiki baglama klipleriniň önüm gaplamasy has ýerliklidir.Önüm önümiň çeýe we tygşytly ulanylmagyna amatly, hassalar üçin hirurgiki materiallary ulanmagyň çykdajylaryny netijeli azaldýan ýeke-täk garaşsyz gaplamany (import edilýän şuňa meňzeş önümler deň böleklere we bir bukja bölünýär) kabul edýär;ikinji derejeli dezinfeksiýa we önümi ulanmak hadysasyny ýok etmek we näsaglaryň burun ýokançlygynyň ähtimallygyny azaltmak.

  +
 • “Trocar” -yň täze ulanylyşy

  “Trocar” -yň täze ulanylyşy

  “Trocar” -yň täze ulanylyşy

  Bir gezek ulanylýan trokar Önümiň giriş:

  Diňe ýekeje ulanmak, haç inflýasiýasyndan gaça duruň;
  Üýtgeşik dizaýn, ownuk şikes, çalt dikeldiş;
  Threadüplük dizaýny, ýelekiň ajaýyp hyzmaty;
  Möhürleýji klapan, howanyň berkligini has gowy üpjün etmek üçin dört gatly we on alty klaply segmentli dizaýny kabul edýär;

  +
 • Täze endoskopiki ştapel | Laparoskopiki ştapel

  Täze endoskopiki ştapel | Laparoskopiki ştapel

  Täze endoskopiki ştapel | Laparoskopiki ştapel

  CE şahadatnamasy
  Gabat gelýän dizaýn, aňsat çalyşýanlary üpjün edýär.
  Grüzüň dizaýny ajaýyp ştapel kämilligini üpjün edýär.
  Birnäçe model dürli operasiýalaryň her bir zyýanyny kanagatlandyryp biler.
  Lukmançylyk derejesindäki materiallar dokumanyň ret edilmegini üpjün etmeýär.
  Gabat gelmek
  ECEHLON seriýasyna 60mm Stapler-e ýüz tutuň

  +
 • Endoskopik ştapel ştapel kartrij | chelon gst60gr täzeden ýüklenýär

  Endoskopik ştapel ştapel kartrij | chelon gst6 ...

  Endoskopik ştapel ştapel kartrij | chelon gst6 ...

  Gabat gelýän dizaýn, aňsat çalyşmagy üpjün edýär

  Surfaceerüsti dizaýn ajaýyp ştapel öndürijiligini üpjün edýär

  Birnäçe model dürli operasiýalaryň her bir zyýanyny kanagatlandyryp biler

  Lukmançylyk derejesindäki materiallar dokumanyň gaýtadan bölünmegini üpjün etmeýär

  ECEHLON seriýasyna 60mm Stapler-e ýüz tutuň

  +
 • Täze Endoskopik ştapel ştapel kartrij

  Täze Endoskopik ştapel ştapel kartrij

  Täze Endoskopik ştapel ştapel kartrij

  Bir elli operasiýa hirurgyň kesiş çyzygyna has gowy ünsi jemlemegine we göwresini zerur ýerinde ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär.Eňegiň iň ýakyn ujundan distal ujuna çenli giňligi, dokumanyň ýerleşişi / manipulýasiýasy üçin amatlydyr.Endoskopiki ştapelleriň beýleki markalary bilen ulanmak amatly.

  Iň oňat ştapel kartrij, hatda has galyň dokumalarda hem emele gelip biler.Güýçlendirilen tutuş ulgam syzmagyň öňüni almak we gemostaz üçin zerur ştapelleri dogry emele getirmäge kömek edýär.Ot açmazdan ozal gysyş, suwuklygyň atylmazdan ozal maksat dokumasyndan çykmagynyň öňüni alýar.

  +
 • Bir gezek ulanylýan dokumanyň ýapylmagy klip | damar klibi | hirurgiki damar klibi

  Bir gezek ulanylýan dokumanyň ýapylmagy klip | damar klibi | su ...

  Bir gezek ulanylýan dokumanyň ýapylmagy klip | damar klibi | su ...

  Howpsuz polimer materiallaryny ulanyň
  Bi Gowy biologiki utgaşyklyk we durnuklylyk bar
  - Rentgen, KT, MRI we beýleki şekillendiriş gözleglerine täsir etmezden
  Howpsuzlyk gulpy, ýaý, çeýeligi we süýşýän dizaýnlaryň öňüni alyň
  - Işleýän çalt baglanyşyk, ygtybarly ygtybarly netijeler
  Üç görnüşli spesifikasiýa
  Various Dürli kliniki baglanyşyk talaplaryna laýyk bolup biler
  Gulp goýberiş enjamy
  Cl Amal wagtynda klipleri açyp, baglanşyk ýagdaýyny sazlap bilersiňiz

  +
 • Laparoskopiki okuw gutusy | Laparoskopiýa simulýatory | laparoskopik tälimçi

  Laparoskopiki okuw gutusy | Laparoskopiýa simulýatory ...

  Laparoskopiki okuw gutusy | Laparoskopiýa simulýatory ...

  Laparoskopiki simulýator, esasan, mugallymçylyk pudagynda ulanylýan minimal invaziv hirurgiýa simulýasiýa okuw guralydyr.Laparoskopiki okuw simulýatory, garyn hirurgiki amallaryny görkezmäge ukyply laparoskopiki hirurgiýa üçin okuw ssenarilerinde ulanylyp bilinjek guraldyr.Laparoskopiki hirurgiýa simulýatorynyň ulanylmagy okuwçylara operasiýa usuly bilen tanyşmaga we işdäki ýalňyşlyklary azaltmaga kömek edip biler.

  +
 • Bir gezek ulanylýan deri ştapel | smailmedical

  Bir gezek ulanylýan deri ştapel | smailmedical

  Bir gezek ulanylýan deri ştapel | smailmedical

  Lukmançylyk derisiniň ştapel aýratynlyklary

  • Bir gezek ulanylýan deri ştapel

  • Bu deri ştaperi dürli hirurglaryň eli üçin amatlydyr.

  • Deri ştapeliniň ýapgyt kellesi ştapelleriň takyk ýerleşdirilmegini we ştapelleriň dokuma aňsatlyk bilen girip biljekdigini anyk görkezýär.

  • Deri ştapeliniň goýberiş mehanizminiň seresaply dizaýny ştapel ulanmagy aňsatlaşdyrýar.

  • Bu deri ştapelini ulanmak aňsat we öwreniş egrisini peseldýär.

  +
 • Bir gezek ulanylýan turba ştapel | Bir gezek ulanylýan tegelek ştapel

  Bir gezek ulanylýan turba ştapel | Bir gezek ulanylýan tegelek ...

  Bir gezek ulanylýan turba ştapel | Bir gezek ulanylýan tegelek ...

  Useeke-täk ulanmak Tegelek ştapel önümi bilen tanyşlyk

  Özboluşly dizaýn edilen we patentlenen tegelek ştapel, eşidilýän awtomatiki howpsuzlyk goýberiji bilen dokumanyň gysylmagy wagtynda anastomozda yzygiderli we takyk görünmegini üpjün edýär.Öň laparoskopiki amallar üçin döredilen ýörite modeldir.
  Hirurgiki ştapel aýratynlyklary we peýdalary
  Ajaýyp emele gelen ştapel üçin patentlenen trapezoid ştapel dizaýny
  Ultra ýiti kesiş 440 ABŞ lukmançylyk derejeli poslamaýan polatdan getirildi
  Akym çyzgysy, pes profilli anvil dizaýny
  Ergonomiki we ulanylanda amatly
  Gysyş wagtynda prosedurany yzygiderli wizuallaşdyrmak üçin gyzyl awto goýberiş funksiýasy

  +

biz hakda

Smail Senagat we Söwda Co., Ltd.

“Smail medisina”, bu ugurda 25 ýyldan gowrak hyzmat tejribesi bolan, ýüzlerçe hassahanalara we lukmançylyk enjamlary söwda kompaniýalaryna hyzmat edip, müşderiler üçin amatly önümi saýlap, professional hirurgiki lukmançylyk enjamlaryny üpjün ediji.Sahy girdeji we amatly hyzmatdaşlygy üpjün etmek üçin ýokary hilli çeşmeleri birleşdirmek üçin jogapkärdiris.Her önüm ýüzlerçe öndürijiden Smail Medical tarapyndan seresaplylyk bilen saýlanýar we elmydama size laýyk önüm bar.

Biz hakda, dürli kär şahadatnamalary bar ...

has giňişleýin gör
hakda
wideo wideo

Müşderiýagdaý

köpräk oka
Laparoskopiýa okuw gutusyny gurmak we iş gollanmasy
22-12-28

Laparoskopiýa okuw gutusyny gurmak we iş gollanmasy

1. Laparoskopiki okuw gutusyny açyň, iki tarapa goldaw plitalaryny degişli rozetkalara salyň we degişli tegelek çukurlara gysgyçlary salyň;2. USB kabel wilkasyny kompýuteriň USB rozetkasyna salyň, kabeldäki tok wyklýuçatelini sazlaň we ýagtylygyny sazlaň ...

Sian ýokary tehnologiýaly hassahanasy, direktor Lu
21-09-18

Sian ýokary tehnologiýaly hassahanasy, direktor Lu

Smail-iň önümleriniň bahalary gaty ýerlikli we ulanmak üçin örän amatly.Keselhanamyz ýedi ýyl mundan ozal olar bilen hyzmatdaşlyk edýär we eltiş tizligi gaty çalt, hili kepillendirilýär.Onlaýn logistika gözlegi gaty amatly.Täze goşulan jübi telefony i ...

Tianjin Ruixinkang dolandyryjysy Wang
21-09-17

Tianjin Ruixinkang dolandyryjysy Wang

Smail Medical-i internet arkaly tapdyk we başda ony onlaýn tapmagy meýilleşdirdik;çekilen saýlawlar ilki bilen ara alnyp maslahatlaşylar.Emma Smail-iň jikme-jik tanyşdyryşy arkaly biz onuň bilen hyzmatdaşlyk etmegi makul bildik.Smail-iň esasy önümlerini geçmişde birnäçe zatlardan ...

Uyýang, Heýuan, jenap Wan
19-09-18

Uyýang, Heýuan, jenap Wan

“Smail Medical” -iň önümleriniň bahalary gaty ýerlikli we ulanmak üçin örän amatly.Biziň kompaniýamyz, herniýa protezleri üçin olar bilen bäş ýyl ozal hyzmatdaşlyk edip gelýär we çalt we kepillendirilen hil berýär.Onlaýn logistika gözlegleri gaty amatly.Diňe pro satanoklar ...

iň soňky habarlar