1998-nji ýyldan başlap

Umumy hirurgiki lukmançylyk enjamlary üçin bir nokatly hyzmat üpjün ediji
baş_banner

Täze endoskopiki ştapel | Laparoskopiki ştapel

Täze endoskopiki ştapel | Laparoskopiki ştapel

 • Bir gezek ulanylýan endoskop çyzykly kesiji ştapel we komponentler
 • Uýgun bogun kellesi bir eli bilen işledilip bilner
 • Kesijiniň kellesini islän wagtyňyz yzyna almak üçin düwmäni el bilen boşadyň
 • Ştapel kartrij, diffanyň dokumalarynyň ýapylmagynyň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin doly aýratynlyklara eýedir
 • B görnüşli dyrnagy üpjün etmek üçin üç nokat boşlugy dolandyryş ulgamy
 • Gekko dyrnak şekilli ştapel kartrij, has kämil anastomozy üpjün etmek üçin az dokumanyň aşmagyny dizaýn edýär
 • Täze endoskopiki ştapel | Laparoskopiki ştapel
 • Täze endoskopiki ştapel | Laparoskopiki ştapel
 • Täze endoskopiki ştapel | Laparoskopiki ştapel
 • Täze endoskopiki ştapel | Laparoskopiki ştapel
 • Täze endoskopiki ştapel | Laparoskopiki ştapel
 • Täze endoskopiki ştapel | Laparoskopiki ştapel

önüm aýratynlyklary:

CE şahadatnamasy
Gabat gelýän dizaýn, aňsat çalyşýanlary üpjün edýär.
Grüzüň dizaýny ajaýyp ştapel kämilligini üpjün edýär.
Birnäçe model dürli operasiýalaryň her bir zyýanyny kanagatlandyryp biler.
Lukmançylyk derejesindäki materiallar dokumanyň ret edilmegini üpjün etmeýär.
Gabat gelmek
ECEHLON seriýasyna 60mm Stapler-e ýüz tutuň


Önümiň tanyşdyrylyşy

Gollanma gollanmasy

Laparoskopiki ştapeliň gurluşy we düzümi:
Çyzykly kesiji ştapel we bir gezek ulanylýan endoskop üçin komponentler bedenden we ýygnamakdan durýar.
Beden dyrnak oturgyjyndan, bogun kellesinden, hasasyndan, aýlanýan düwmesinden, sazlaýjy padden, pyçak ugrunyň kommutator düwmesinden, atyş görkezijisiniň penjiresinden, görkezijiniň penjiresine pyçak ugry, goýberiş düwmesi, tutawaç, ýapyk tutawaç, ok tutawajyndan ybarat.
Ol kesiji pyçakdan we ştapel kartrijden, komponentler ştapel kartrijden we anastomoz dyrnaklaryndan durýar. Önüm önelgesiz ýagdaýda üpjün edilýär we etilen oksidi bilen sterilizasiýa edilýär.
Bir gezek ulanyň.

Laparoskopiki ştapel programmasynyň gerimi:
Açyk ýa-da endoskopiki hirurgiki amallar, öýken we bronhial topar, dokamak we rezeksiýa, aşgazanyň we içegäniň kesilmegi we anastomozy üçin amatly.

satyn almak-laparoskopik-stapler-Smail

Bir gezek ulanylýan Laparoskopik çyzykly kesiji ştapel we komponentler

 

I. Önümiň ady, modeli, spesifikasiýasy
Önümiň ady: Bir gezek ulanylýan endoskopiki çyzykly kesiji ştapel we komponentler
Modeliň spesifikasiýasy:Bir gezek ulanylýan endoskopiki çyzykly kesiji ştapel: PESS35, PESS45, PESS60, PESM35, PESM45, PESM60, PESL35, PESL45, PESL60, PEPS35, PEPS45, PEPS60, PEPM35, PEPM45, PEPM60, PEPL35, PEPL45, PEPL60;
Bir gezek ulanylýan endoskopiki çyzykly kesiş ştapel komponentleri: PSGST35M, PSGST35W, PSGST35B, PSGST35D, PSGST35G, PSGST35T, PSGST45M, PSGST45W, PSGST45B, PSGST45D, PSGST45G, PSGST45T, PSGST60M, PSGST60M, PSGST60M , PSGST60T, PSGST60D, PSGST60B, PSGST35G , PSGST60D, PSGST60B PPEPR60D, PPEPR60G, PPEPR60T.
II.Önümiň öndürijiligi
Stapler takyk ýerleşdirilmelidir, çalyşýan komponentler amatly, berk we päsgelçiliksiz bolmaly, komponentler ýerinde sesler ýa-da başga teklipler bolmaly.Ştapelleri gurnama durnukly ýüklemeli we ştapeller silkenden soň ştapel kartrijiň ýüzüne çykmaly däldir.Ştapeliň eňekleriniň açylmagy we ýapylmagy çeýe bolmaly we dykylmaly däldir.Stapleriň bilelikdäki gurluşy we aýlanma gurluşy çeýe we päsgelçiliksiz bolmalydyr.Stapler korpusy bilen komponentleriň arasyndaky baglanyşyk berk we ygtybarly bolmaly.Stapler kellesini iň ýokary burça öwürenden soň, atmagy üstünlikli tamamlap we täzeden başlap biler.Ştapeliň eňegi ýapylansoň belli bir gysyş güýji bar we gysyş güýji 4N-den az bolmaly däldir.Ştapeliň eňegi ýapylansoň belli bir ýapyş güýji bar we ýapyjy güýç 30N-den az bolmaly däldir.Belli bir elli işleýşi bar.Stapler gowy ştapel we kesiş ýerine ýetirijiligine eýe bolmalydyr.Çalyşýan komponentler köp gezek kesmek we ştapel etmek üçin ulanylyp bilner we 8 gezekden az bolmaly däldir.Her ştapelden soň kesiş gyrasy arassa we gabyksyz bolmaly we her ştapel çyzygyň distal ujunyň uzynlygy kesiş çyzygyndan has uzyn bolmaly, uzynlygy dyrnagyň uzynlygyndan 1,5 esse, her anastomozdan soň ştapel bolmaly. “B” görnüşinde bolmaly.Anastomozdan soň ştapel çyzygyň belli bir ştapel çyzygynyň tikiş güýji bolmaly we ştapel çyzygyň tikiş güýji 0,1N / mm-den pes bolmaly däldir.Ştapelde atyş prosesini ýa-da ýagdaýyny görkezip bilýän atyş prosesi jogap görkeziji enjamy bolmaly.
III.Esasy gurluşy
Bir gezek ulanylýan endoskopiki çyzykly kesiji ştapel we komponentler beden we böleklerden durýar, onda beden anwil, bogun kellesi, hasa, aýlaw düwmesi, sazlaýjy pad, pyçak ugruny üýtgetmek düwmesi, atyş görkezijisiniň penjiresi, pyçak ugry Görkeziji penjireden, goýberiş düwmesi, tutawaç, ýapylýan tutawaç, atyş tutawajy, kesiji pyçak we esasy kartrij oturgyjy, gurnama ştapel kartrijden we ştapelden durýar.
IV.Ulanyş gerimi
Açyk ýa-da endoskopiki hirurgiýada öýkeniň, bronhial dokumanyň, aşgazanyň we içegäniň rezeksiýasy, geçirilmegi we anastomozy üçin amatlydyr.

Endoskopiki çyzykly kesiş ştapelleriniň we kesiş bölekleriniň görnüşleri we esasy ölçegleri üçin 1-nji surat, 2-nji surat, 1-nji tablisa we 2-nji tablisa serediň.

V. Önümiň daşky görnüşi we gurluşy

/ endoskopik-stapler-önüm /

 

1 - Dyrnaga garşy oturgyç, 2 - Bilelikdäki kelle, 3 - hasa;4 - Aýlanma düwmesi;5 - Düzediş paneli; 6 - Pyçak ugruny üýtgetmek düwmesi;7 - Ot açýan görkeziji penjire;8 - Pyçak ugrunyň görkezijisi penjiresi;9 - goýberiş düwmesi;10 - tutawaç ; 11 - ýapyjy tutawaç;12 - atyjy tutawaç;13 - pyçak kesmek;14 - dyrnak kartrij oturgyjy

Surat 1 Bir gezek ulanylýan endoskopiýa üçin çyzykly kesiş ştapeliniň göwresi

 / endoskopik-stapler-önüm /

1-ştapel bin 2 ştapel

/ endoskopik-stapler-önüm /

/ endoskopik-stapler-önüm /

2-nji surat Bir gezek ulanylýan endoskop üçin çyzykly kesiji ştapel gurnama

 

1-nji tablisa Bedeniň esasy ölçegleri

Model aýratynlyklary

L (mm)

Çydamlylyk (mm)

Egilme burçy W (°)

Çydamlylyk (°)

PESS35

190

± 5

45

± 10

PESM35

250

PESL35

350

PESS45

190

PESM45

250

PESL45

350

PESS60

190

PESM60

250

PESL60

350

PEPS35

190

PEPM35

250

PEPL35

350

PEPS45

190

PEPM45

250

PEPL45

350

PEPS60

190

PEPM60

250

PEPL60

350

1-nji tablisa Bedeniň esasy ölçegleri

Bellik: Gabat gelýän uzynlygy 35 bolan komponentler diňe gabat gelýän uzynlygy 35 bolan beden üçin ulanylyp bilner, gabat gelýän uzynlygy 45-e deň bolan komponentler diňe 45-e deň bolan beden üçin we komponentler bilen ulanylyp bilner. gabat gelýän uzynlyk 60 gabat gelýän uzynlyk üçin ulanylyp bilner Beden 60.

2-nji tablisa Komponentleriň esasy ölçeg birligi: mm

modeli

reňk

Gurluşyň iň uzyn bir hatar ştapel çyzygynyň uzynlygy (L1)

Toler

ance (mm)

Ştapeliň asyl beýikligi (H)

Çydamlylyk (mm)

modeli

reňk

Gurluşyň iň uzyn bir hatar ştapel çyzygynyň uzynlygy (L1)

Toler

ance (mm)

Ştapeliň asyl beýikligi (H)

Çydamlylyk (mm)

PSGST35M

Kül

35.2

± 2

2

± 0.2

PSEPR35M

Kül

35.2

± 2

2

± 0.2

PSGST35W

Ak

35.2

2.6

PSEPR35W

Ak

35.2

2.6

PSGST35B

gök

35.2

3.6

± 0.15

PSEPR35B

gök

35.2

3.6

± 0.15

PSGST35D

altyn

35.2

3.8

PSEPR35D

altyn

35.2

3.8

PSGST35G

ýaşyl

35.2

4.1

± 0.1

PSEPR35G

ýaşyl

35.2

4.1

± 0.1

PSGST35T

gara

35.2

4.2

PSEPR35T

gara

35.2

4.2

PSGST45M

Kül

47.2

2

± 0.2

PSEPR45M

Kül

47.2

2

± 0.2

PSGST45W

Ak

47.2

2.6

PSEPR45W

Ak

47.2

2.6

PSGST45B

gök

47.2

3.6

± 0.15

PSEPR45B

gök

47.2

3.6

± 0.15

PSGST45D

altyn

47.2

3.8

PSEPR45D

altyn

47.2

3.8

PSGST45G

ýaşyl

47.2

4.1

± 0.1

PSEPR45G

ýaşyl

47.2

4.1

± 0.1

PSGST45T

gara

47.2

4.2

PSEPR45T

gara

47.2

4.2

PSGST60M

Kül

59.3

2

± 0.2

PSEPR60M

Kül

59.3

2

± 0.2

PSGST60W

Ak

59.3

2.6

PSEPR60W

Ak

59.3

2.6

PSGST60B

gök

59.3

3.6

± 0.15

PSEPR60B

gök

59.3

3.6

± 0.15

PSGST60D

altyn

59.3

3.8

PSEPR60D

altyn

59.3

3.8

PSGST60G

ýaşyl

59.3

4.1

± 0.1

PSEPR60G

ýaşyl

59.3

4.1

± 0.1

PSGST60T

gara

59.3

4.2

PSEPR60T

gara

59.3

4.2

PPGST35M

Kül

35.2

2

± 0.2

PPEPR35M

Kül

35.2

2

± 0.2

PPGST35W

Ak

35.2

2.6

PPEPR35W

Ak

35.2

2.6

PPGST35B

gök

35.2

3.6

± 0.15

PPEPR35B

gök

35.2

3.6

± 0.15

PPGST35D

altyn

35.2

3.8

PPEPR35D

altyn

35.2

3.8

PPGST35G

ýaşyl

35.2

4.1

± 0.1

PPEPR35G

ýaşyl

35.2

4.1

± 0.1

PPGST35T

gara

35.2

4.2

PPEPR35T

gara

35.2

4.2

PPGST45M

Kül

47.2

2

± 0.2

PPEPR45M

Kül

47.2

2

± 0.2

PPGST45W

Ak

47.2

2.6

PPEPR45W

Ak

47.2

2.6

PPGST45B

gök

47.2

3.6

± 0.15

PPEPR45B

gök

47.2

3.6

± 0.15

PPGST45D

altyn

47.2

3.8

PPEPR45D

altyn

47.2

3.8

PPGST45G

ýaşyl

47.2

4.1

± 0.1

PPEPR45G

ýaşyl

47.2

4.1

± 0.1

PPGST45T

gara

47.2

4.2

PPEPR45T

gara

47.2

4.2

PPGST60M

Kül

59.3

2

± 0.2

PPEPR60M

Kül

59.3

2

± 0.2

PPGST60W

Ak

59.3

2.6

PPEPR60W

Ak

59.3

2.6

PPGST60B

gök

59.3

3.6

± 0.15

PPEPR60B

gök

59.3

3.6

± 0.15

PPGST60D

altyn

59.3

3.8

PPEPR60D

altyn

59.3

3.8

PPGST60G

ýaşyl

59.3

4.1

± 0.1

PPEPR60G

ýaşyl

59.3

4.1

± 0.1

PPGST60T

gara

59.3

4.2

PPEPR60T

gara

59.3

4.2

 

VI.Garşylyklar
1).Gaty mukoz ödemi;
2).Bu enjamy bagyrda ýa-da dalak dokumalarynda ulanmak düýbünden gadagan.Şeýle dokumalaryň gysyjy häsiýetleri sebäpli enjamyň ýapylmagy weýran ediji täsir edip biler;
3).Gemostazyň syn edip bolmaýan böleklerinde ulanyp bolmaýar;
4).Çal reňkli komponentler gysylandan soň galyňlygy 0,75 mm-den pes bolan dokumalar üçin ýa-da 1,0 mm galyňlykda dogry gysylyp bilinmeýän dokumalar üçin ulanylyp bilinmez;
5).Ak komponentler gysylandan soň galyňlygy 0,8 mm-den pes bolan dokumalar ýa-da 1,2 mm galyňlykda dogry gysylyp bilinmeýän dokumalar üçin ulanylyp bilinmez;
6).Gök komponent gysylandan soň galyňlygy 1,3 mm-den az bolan ýa-da 1,7 mm galyňlykda dogry gysylyp bilinmeýän dokumalar üçin ulanylmaly däldir.
7).Altyn komponentleri gysylandan soň galyňlygy 1,6 mm-den pes bolan dokumalar ýa-da 2,0 mm galyňlykda dogry gysyp bolmaýan dokumalar üçin ulanyp bolmaýar;
8).Greenaşyl komponent gysylandan soň galyňlygy 1,8 mm-den az bolan ýa-da 2,2 mm galyňlykda dogry gysylyp bilinmeýän dokumalar üçin ulanylmaly däldir.
9).Gara komponent gysylandan soň galyňlygy 2,0 mm-den az bolan ýa-da 2,4 mm galyňlykda dogry gysylyp bilinmeýän dokumalar üçin ulanylmaly däldir.
10).Aortadaky dokumalarda ulanmak düýbünden gadagan.

VII.Nähili ulanmak
Kartrijiň ştapel gurnama görkezmeleri:
1).Aseptiki operasiýa wagtynda degişli paketlerden gural we ştapel patrony çykaryň;
2).Ştapel kartrijini ýüklemezden ozal, guralyň açyk ýagdaýdadygyna göz ýetiriň;
3).Ştapel kartrijiň gorag örtüginiň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlaň.Ştapel kartrijiň gorag örtügi ýok bolsa, ony ulanmak gadagandyr;
4).Ştapel kartrijini eňek ştapel kartrij oturgyjynyň aşagyna dakyň, ştapel kartrij süngü bilen gabat gelýänçä süýşüriň, ştapel kartrijini ýerinde düzediň we gorag örtügini çykaryň.Bu wagt gural ot almaga taýyn;(Bellik: Ştapel kartrij ýerleşdirilmezden ozal ştapel kartrijiň gorag gapagyny aýyrmaň.)
5).Ştapel kartrijini düşüreniňizde, ştapel kartrijini ştapel kartrij oturgyjyndan boşatmak üçin dyrnak oturgyjynyň ugruna itekläň;
6).Täze ştapel kartrij gurmak üçin ýokardaky 1-4 ädimleri gaýtalaň.

Operatiw görkezmeler:
1).Ingapylýan tutawajy ýapyň we “basmak” sesi ýapylýan tutawajyň gulplandygyny we ştapel kartrijiň okkluzal ýüzüniň ýapyk ýagdaýda bolandygyny görkezýär;Bellik: Ot açýan wagty tutmaň
2).Kannula ýa-da trokaryň kesilmegi arkaly beden boşlugyna gireniňizde, ştapel kartrijiň okkluzal üstü açylmazdan ozal guralyň okkluzal üstü kannuladan geçmeli;
3).Gural beden boşlugyna girýär, goýberiş düwmesine basyň, guralyň okkluzal ýüzüni açyň we ýapyjy tutawajyny täzeden düzüň.
4).Aýlanmak üçin görkeziji barmagyňyz bilen aýlanýan düwmäni öwüriň we 360 ​​dereje sazlap bolýar;
5).Aragatnaşygyň üstki ýaly degişli ýüzüni (beden gurluşy, organ ýa-da başga bir gural) saýlaň, sazlaýjy padderi indeks barmagy bilen yzyna çekiň, degişli egilme burçuny sazlamak üçin reaksiýa güýjüni kontakt üstü bilen ulanyň we kepillendiriň. ştapel kartrij görüş meýdanyndadyr.
6).Guralyň dokumada anastomoz / kesilmegi üçin ýerleşişini sazlaň;
Bellik: Dokumanyň okkluzal ýüzleriň arasynda tekiz ýerleşdirilendigine, oklýuzal ýüzlerde klipler, ýaýlar, ýol görkeziji simler we ş.m. ýaly päsgelçilikleriň ýokdugyna göz ýetiriň we ýagdaýy ýerliklidir.Doly däl kesiklerden, erbet emele gelen ştapellerden we / ýa-da guralyň okkluzal ýüzlerini açmazlykdan gaça duruň.
7).Gural dokumanyň anastomoz edilmegini saýlandan soň, tutawajyny gulplanýança ýapyň we “basmak” sesini eşidiň / duýuň;
8).Ot açýan enjam.Doly kesmek we tikmek amalyny döretmek üçin “3 + 1 ″ re modeimini ulanyň;“3 ″: atyş tutawajyny doly hereketler bilen tutuň we ýapylýan tutawaç gelýänçä goýberiň.Şol bir wagtyň özünde, atyş görkezijisiniň penjiresindäki sanynyň “1 ″” bolandygyny synlaň, bu bir urgy, her urgy bilen jemi “1” artar, jemi 3 gezek, üçünji gezek urlandan soň ak reňkli tutawajyň iki gapdalyndaky görkeziji penjireler guralyň iň soňky ujuna yşarat eder, pyçagyň Yza gaýdyp geliş tertibinde bolandygyny, atyş tutawajyny gaýtadan saklamagyny we boşadylmagyny görkezýär, görkeziji penjirede pyçagyň bardygyny görkezýän 0 görkeziler başlangyç ýagdaýyna gaýdyp geldi;
9).Goýbermek düwmesine basyň, okkluzal ýüzüni açyň we ýapylýan tutawajyň atyş nokadyny täzeden düzüň;
Bellik: Okkluzal üst açylmasa, goýberiş düwmesine basyň, ilki bilen görkezijiniň penjiresiniň “0 ″” görkezilýändigini ýa-da pyçagyň başlangyçdygyny anyklamak üçin pyçagyň ugry görkeziji penjiresiniň guralyň iň ýakyn tarapyny görkezýändigini tassyklaň. ýagdaýy.Otherwiseogsam, pyçagyň ugruny tersleşdirmek üçin pyçagyň ugruny üýtgetmek düwmesini basmaly we atyş tutawajyny ýapýan tutawajyna laýyk gelýänçä doly saklamaly, soňra goýberiş düwmesine basmaly;
10).Dokumany boşadandan soň, anastomoz täsirini barlaň;
11).Ingapylýan tutawajy ýapyň we guraly çykaryň.

VIII.Harytlara hyzmat etmek we hyzmat etmek usullary

1. Saklamak: Çyglylygy 80% -den köp bolmadyk, gowy şemalladylýan we poslaýjy gazlar bolmadyk otagda saklaň.
2. Ulag: Gaplanan önümi adaty gurallar bilen daşap bolýar.Ulag wagtynda seresaplylyk bilen işlemeli we gün şöhlesinden, güýçli çaknyşykdan, ýagyşdan we agyrlyk güýjüniň ekstruziýasyndan gaça durmaly.
IV.Möhleti gutarýan senesi
Önüm etilen oksidi bilen sterilizasiýa edilenden soň, sterilizasiýa döwri üç ýyl bolýar we bellikde gutarýan senesi görkezilýär.

X. Bölekleriň sanawy
hiç

XI, Howpsuzlyk çäreleri, duýduryşlar
1. Bu önümi ulananyňyzda aseptiki operasiýa aýratynlyklary berk berjaý edilmelidir;
2. Bu önümiň gaplanyşyny ulanmazdan ozal üns bilen barlaň, eger çişirilen gaplama zaýalanan bolsa, ulanmagy bes ediň;
3. Bu önüm etilen oksidi bilen sterilizasiýa edilýär we sterilizasiýa edilen önüm kliniki taýdan ulanylýar.Bu önümiň sterilizasiýa gaplaýyş gutusynda disk görkezijisini barlaň, “gök” önümiň sterilizasiýa edilendigini we gönüden-göni kliniki taýdan ulanylyp bilinjekdigini aňladýar;
4. Bu önüm bir amal üçin ulanylýar we ulanylandan soň sterilizasiýa edilip bilinmez;
5. Önümi ulanmazdan ozal ulanyş möhletiniň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlaň.Sterilizasiýa möhleti üç ýyl.Möhlet möhletinden ýokary önümler düýbünden gadagan edilýär;
6. Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen laparoskopiki kesiji gurnama, kompaniýamyz tarapyndan öndürilen bir gezek ulanylýan laparoskopik çyzykly kesiş ştapeliniň degişli görnüşi we spesifikasiýasy bilen bilelikde ulanylmalydyr.Jikme-jiklikler üçin 1-nji tablisa we 2-nji tablisa serediň;
7. Minimal invaziv amallar ýeterlik tälim alan we minimal invaziv usullar bilen tanyş adamlar tarapyndan amala aşyrylmalydyr.Minimal invaziv operasiýa etmezden ozal, tehnika, onuň kynçylyklary we howplary bilen baglanyşykly lukmançylyk edebiýatlaryna ýüz tutmaly;
8. Dürli öndürijilerden minimal invaziv enjamlaryň göwrümi üýtgäp biler.Dürli öndürijiler tarapyndan öndürilen minimal invaziv hirurgiki gurallar we olaryň esbaplary bir amalda bir gezek ulanylsa, amaldan öň olaryň gabat gelýändigini ýa-da ýokdugyny barlamaly;
9. Operasiýadan öň radiasiýa bejergisi dokumanyň üýtgemegine sebäp bolup biler.Mysal üçin, bu üýtgeşmeler saýlanan ştapel üçin kesgitlenenlerden has köp dokumanyň galyňlaşmagyna sebäp bolup biler.Operasiýadan öň näsagyň islendik bejergisi ünsli gözden geçirilmelidir we hirurgiki usulyň ýa-da çemeleşmäniň üýtgemegini talap edip biler;
10. Gural ot ýakýança düwmäni goýbermäň;
11. Ot açmazdan ozal ştapel patronyň howpsuzlygyny barlaň;
12. Ot açandan soň, anastomotik çyzykdaky gemostazyň bardygyny barlaň, anastomozyň doludygyny ýa-da syzma bardygyny barlaň;
13. Dokumanyň galyňlygynyň kesgitlenen çäkde bolandygyna we dokumanyň ştapeliň içinde deň paýlanandygyna göz ýetiriň.Bir tarapdan dokumanyň aşa köp bolmagy anastomozyň döremegine sebäp bolup biler we anastomotik syzma bolup biler;
14. Artykmaç ýa-da galyň dokumalar bolan ýagdaýynda, tüweleýi zorlamak synanyşygy doly däl tikişlere we anastomotik ýarylmagyna ýa-da syzmagyna sebäp bolup biler.Mundan başga-da, gurallaryň zaýalanmagy ýa-da ýanmazlygy bolup biler;
15. Bir ok gutarmaly.Guraly hiç wagt bölekleýin otlamaň.Doly däl atyş nädogry emele gelen ştapellere, doly kesilmedik çyzyklara, tikişden gan akmagyna we syzmagyna we / ýa-da guraly aýyrmakda kynçylyk döredip biler;
16. Ştapelleriň dogry emele gelmegine we dokumanyň dogry kesilmegine göz ýetirmek üçin ahyryna çenli ot açyň;
17. Kesýän pyçagy paş etmek üçin ok tutawajyny gysyň.Anastomoz meýdançasyna zeper ýetirjek tutawajy gaýta-gaýta basmaň;
18. Enjam salnanda, pyçagyň tötänleýin täsir etmegine we ştapelleriň wagtyndan öň bölekleýin ýa-da doly ýerleşdirilmegine sebäp bolýan ot açýan enjamyň duýdansyz işjeňleşmezligi üçin howpsuzlygyň ýapyk ýagdaýdadygyna göz ýetiriň;
19. Bu önümiň iň köp atyş wagty 8 esse;
20. Bu enjamy anastomotik liniýa berkidiji materiallar bilen ulanmak, oklaryň sanyny azaldyp biler;
21. Bu önüm bir gezek ulanylýan enjam.Enjam açylansoň, ulanylýandygyna ýa-da ulanylmaýandygyna garamazdan, gaýtadan sterilizasiýa edilip bilinmez.Işlemezden ozal howpsuzlyk gulpuny gulplaň;
22. nuclearadro magnit rezonansynyň (MR) käbir şertlerinde howpsuz:
· Kliniki däl synaglar, TA2G maddy derejesi bilen oturdylýan ştapelleriň MR üçin şertli ulanylyp bilinjekdigini görkezýär.Aşakdaky ýagdaýlarda ştapel goýlandan soň hassalary derrew skanirläp bolýar:
· Statik magnit meýdanynyň diapazony diňe 1.5T-3.0T aralygyndadyr.
· Iň ýokary giňişlik magnit meýdany gradienti 3000 gauss / sm ýa-da ondan pesdir.
· Iň uly habar berlen MR ulgamy, 15 minutlap gözden geçirilýär, bedeniň ortaça siňdiriş gatnaşygy (SAR) 2 W / kg.
· Skaner şertlerinde ştapelleriň iň ýokary temperaturasynyň 15 minut gözden geçirilenden soň 1,9 ° C bolmagyna garaşylýar.
Artifakt maglumatlary:
Gradient echo impuls yzygiderliligini we statiki magnit meýdany 3.0T MR ulgamyny ulanyp, kliniki taýdan synagdan geçirilende, ştapeller implantasiýa edilýän ýerden takmynan 5 mm uzaklykda artefaktlara sebäp boldy.
23. Önüm senesi üçin bellige serediň;


 • Öňki:
 • Indiki:

 • onlaýn gözleg

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň