1998 മുതൽ

പൊതുവായ ശസ്ത്രക്രിയാ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾക്കുള്ള ഏകജാലക സേവന ദാതാവ്
തല_ബാനർ

തോറാക്കോസ്കോപ്പിക് ശസ്ത്രക്രിയാ ഉപകരണങ്ങൾ