1998-nji ýyldan başlap

Umumy hirurgiki lukmançylyk enjamlary üçin bir nokatly hyzmat üpjün ediji
baş_banner

Endoskopik ştapel ştapel kartrij | chelon gst60gr täzeden ýüklenýär

Endoskopik ştapel ştapel kartrij | chelon gst60gr täzeden ýüklenýär

 • Endoskopik ştapel ştapel kartrij
 • Ajaýyp ussatlyk kepillendirilen hil beýleki marka endoskop ştapelleri bilen deňeşdirilip bilner
 • Gekko dyrnak şekilli ştapel kartrij, has oňat anastomozy üpjün etmek üçin az dokumanyň aşmagyny dizaýn edýär
 • Gekko dyrnak şekilli ştapel kartrij, has kämil anastomozy üpjün etmek üçin az dokumanyň aşmagyny dizaýn edýär
 • Dürli hirurgiki ulanmak üçin amatly dürli aýratynlyklar we modeller
 • Dürli reňkler tapawutlandyrmak aňsat bolan dürli aýratynlyklary we ululyklary görkezýär.
 • Endoskopik ştapel ştapel kartrij | chelon gst60gr täzeden ýüklenýär
 • Endoskopik ştapel ştapel kartrij | chelon gst60gr täzeden ýüklenýär
 • Endoskopik ştapel ştapel kartrij | chelon gst60gr täzeden ýüklenýär
 • Endoskopik ştapel ştapel kartrij | chelon gst60gr täzeden ýüklenýär
 • Endoskopik ştapel ştapel kartrij | chelon gst60gr täzeden ýüklenýär
 • Endoskopik ştapel ştapel kartrij | chelon gst60gr täzeden ýüklenýär

önüm aýratynlyklary:

Gabat gelýän dizaýn, aňsat çalyşmagy üpjün edýär

Surfaceerüsti dizaýn ajaýyp ştapel öndürijiligini üpjün edýär

Birnäçe model dürli operasiýalaryň her bir zyýanyny kanagatlandyryp biler

Lukmançylyk derejesindäki materiallar dokumanyň gaýtadan bölünmegini üpjün etmeýär

ECEHLON seriýasyna 60mm Stapler-e ýüz tutuň


Önümiň tanyşdyrylyşy

tehniki parametr

Bir elli operasiýa hirurgyň kesiş çyzygyna has gowy ünsi jemlemegine we göwresini zerur ýerinde ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär.Eňegiň iň ýakyn ujundan distal ujuna çenli giňligi, dokumanyň ýerleşişi / manipulýasiýasy üçin amatlydyr.Endoskopiki ştapelleriň beýleki markalary bilen ulanmak amatly.

Iň oňat ştapel kartrij, hatda has galyň dokumalarda hem emele gelip biler.Güýçlendirilen tutuş ulgam syzmagyň öňüni almak we gemostaz üçin zerur ştapelleri dogry emele getirmäge kömek edýär.Ot açmazdan ozal gysyş, suwuklygyň atylmazdan ozal maksat dokumasyndan çykmagynyň öňüni alýar.

Laparoskopik-stapler-enjamlaryň spesifikasiýasy

技术 参数


 • Öňki:
 • Indiki:

 • onlaýn gözleg

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň