1998-nji ýyldan başlap

Umumy hirurgiki lukmançylyk enjamlary üçin bir nokatly hyzmat üpjün ediji
baş_banner

siňdirilýän gemostatiki baglama klip |siňdirilýän baglama klip |siňdirilýän gemostatiki klip

siňdirilýän gemostatiki baglama klip |siňdirilýän baglama klip |siňdirilýän gemostatiki klip

 • Siňdirilmeýän gemostatik klip
 • Içerki gatlak materialy "poldioksanon" (PDO) lukmançylyk polimerini kabul edýär
 • Içki gatlak çig mal, gidrofil we ýumşaklyga eýe bolan dioksanondyr
 • Iki reňkli dizaýn düşünjesi, içki we daşarky gatlaklar goşa reňkli dizaýny kabul edýär, tapawudy görnüp dur we ýalňyş pikirlerden gaça durulýar
 • Leeke aseptiki gaplama has tygşytly we ulanmakda ýerliklidir we akademiki galyndylary azaldýar
 • Siňdirilýän gemostatiki baglama klipleri bilen gysgyç enjamlaryny ýüklemek
 • siňdirilýän gemostatiki baglama klip |siňdirilýän baglama klip |siňdirilýän gemostatiki klip
 • siňdirilýän gemostatiki baglama klip |siňdirilýän baglama klip |siňdirilýän gemostatiki klip
 • siňdirilýän gemostatiki baglama klip |siňdirilýän baglama klip |siňdirilýän gemostatiki klip
 • siňdirilýän gemostatiki baglama klip |siňdirilýän baglama klip |siňdirilýän gemostatiki klip
 • siňdirilýän gemostatiki baglama klip |siňdirilýän baglama klip |siňdirilýän gemostatiki klip
 • siňdirilýän gemostatiki baglama klip |siňdirilýän baglama klip |siňdirilýän gemostatiki klip

önüm aýratynlyklary:

1. “Smail” - siňdirip bolýan gemostatiki baglama klip önümiň materialyny optimallaşdyrdy.Daşary ýurtdan getirilen şuňa meňzeş önümler bilen deňeşdirilende, içki klip üçin saýlanan material ulanylýan materialyň gidrofilligini we ýumşaklygyny ýokarlandyrýar, şonuň üçin önüm deri ýa-da dokuma bilen has oňat sazlaşykly bolýar we adam bedenindäki turba dokumalaryna ýa-da beýleki dokumalaryna zyýan bermeýär gysmak.içege dokumasy.

2. “Smail” - siňdirilip bilinýän gemostatik baglama klip önümiň dizaýnyny optimallaşdyrýar.Gaýradylan rack dizaýny, import edilýän şuňa meňzeş önümleriň içki klipiniň ýokarky we aşaky içki diwar uçarlarynyň esasynda goşulýar, şonuň üçin içki gysgyç bilen gysylan dokumanyň arasyndaky sürtülme güýji ýokarlanýar we gysyşy has berkitýär.

3. “Smail” - siňdirip bolýan gemostatik baglama klip reňk programmasy wizual kesgitlemek düşünjesini hödürleýär.Daşary ýurtdan getirilen şuňa meňzeş önümleriň içki we daşarky gatlak klipleriniň birmeňzeş reňk dizaýny esasynda iki reňkli tapawutlandyrylan gabat gelýär.Önüm ulanylandan soň, içki we daşarky gatlak klipleriniň gabat gelýän ýagdaýy anyk kesgitlenip bilner we ulanylyş täsiri bir seredende aýdyňdyr.

4. “Smail” - sorulýan gemostatiki baglama klipleriniň önüm gaplamasy has ýerliklidir.Önüm önümiň çeýe we tygşytly ulanylmagyna amatly, hassalar üçin hirurgiki materiallary ulanmagyň çykdajylaryny netijeli azaldýan ýeke-täk garaşsyz gaplamany (import edilýän şuňa meňzeş önümler deň böleklere we bir bukja bölünýär) kabul edýär;ikinji derejeli dezinfeksiýa we önümi ulanmak hadysasyny ýok etmek we näsaglaryň burun ýokançlygynyň ähtimallygyny azaltmak.


Önümiň tanyşdyrylyşy

Kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen “Smail” - siňdirip bolýan gemostatiki baglanyşyk klibi şuňa meňzeş önümleriň häzirki zaman halkara ösen gurluşyny kabul edýär.Içki gatlak gysgyçdan, daşarky gatlak gysgyçdan, porşondan we korpusdan ybarat, içerki we daşarky gatlak klipleri we porşen aýrylmaz önümi emele getirmek üçin korpusda oturdylýar.

2. Önüm çig maly:

“Smail” - siňdirilýän gemostatiki baglaýyş materialy, meňzeş önümlerden getirilýän dürli materiallaryň artykmaçlyklaryny birleşdirýär.Daşarky gatlagyň materialy poliglikolik kislotadyr (PGA), içki gatlagyň materialy poldioksanon (PDO), penjek we porşeniň materialy polikarbonatdyr (PC).

3. Önümi ulanmagyň usuly we mehanizmi:

“Smail” -Siňdirilmeýän gemostatik baglama klipiwe şol bir gurluşly import edilýän önümler şol bir klip ulanyjyny paýlaşyp biler we şol bir usuly ulanyp biler.

“Smail” - siňdirip bolýan gemostatiki baglanyşyk klibi kurtkany ýörite gysgyç enjamyna we adam bedenine salýar.Gysgyçlary iň gowy burça sazlandan soň, baglanmaly we ýapylmaly dokumany kurtkanyň açylyşyna ýerleşdiriň, gysgyç açaryny çekiň, gysgyçyň içki bölegi bilen porşini öňe itiň we daşarky gysgyçdan çykaryň. ilki bilen, içki gysgyjy gysmak we turbanyň dokumasyny ýapmak üçin ýoluň daşky klipini düzmek bilen, ýokarky we aşaky gysyş hereketleri ýerine ýetirilýär we ahyrynda daşky kurtkadan uzaklaşmak üçin iki gatly klip emele gelýär. , gysylan dokumany berk gysyň we baglamak we ýapmak roluny oýnaň..Kurtka we porşon, klip amaly kömegini tamamlandan soň adam bedeninden çykýar.Gysylan dokumanyň tebigy ösmeginden we bejeriş döwründen soň goşa gatlakly gysgyç adam bedeninde kem-kemden peselýär we ahyrsoňy doly siňýär.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • onlaýn gözleg

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň