1998-nji ýyldan başlap

Umumy hirurgiki lukmançylyk enjamlary üçin bir nokatly hyzmat üpjün ediji
baş_banner

“Trocar” -yň täze ulanylyşy

“Trocar” -yň täze ulanylyşy

 • “Trocar” köp sanly Smail
 • “Trocar” üpjün edijisini ýekeje gezek ulanyň
 • “Trocar” -yň ýeke ulanylyşy Smail
 • Satmak üçin “Trocar” -y ýeke ulanyň
 • “Trocar” öndüriji Smail
 • “Trocar” -y ýekeje gezek Smail satyn alyň
 • “Trocar” -yň täze ulanylyşy
 • “Trocar” -yň täze ulanylyşy
 • “Trocar” -yň täze ulanylyşy
 • “Trocar” -yň täze ulanylyşy
 • “Trocar” -yň täze ulanylyşy
 • “Trocar” -yň täze ulanylyşy

önüm aýratynlyklary:

Bir gezek ulanylýan trokar Önümiň giriş:

Diňe ýekeje ulanmak, haç inflýasiýasyndan gaça duruň;
Üýtgeşik dizaýn, ownuk şikes, çalt dikeldiş;
Threadüplük dizaýny, ýelekiň ajaýyp hyzmaty;
Möhürleýji klapan, howanyň berkligini has gowy üpjün etmek üçin dört gatly we on alty klaply segmentli dizaýny kabul edýär;


Önümiň tanyşdyrylyşy

Bir gezek ulanylýan laparoskopik trokar görkezmesi

Cannula iňňelerini deşmek aýratynlyklary:
.Infectionokançlyk bilen aragatnaşykdan bagtly we täsirli peýdalanyň. Satuw üçin traktor ulanyň - Smail
Pyçaksyz trokaryň deşilen iňňesi, deşilen iňňäniň organlaryň deşilmeginiň öňüni alyp bilýän gödek uç bilen bezelendir.
.Pyçak şekilli deşikli kaska, gorag örtügini netijeli gorap we gorap, pyçagy ýok edip biler.Sykyş we howpsuzlyk düwmeleri bilen elastik erkin giňelip we şertnama baglaşyp biler.
.Kateter Kateter turbasy, oýnamak wagtynda pes garşylygy bolan we soňundan garnyňyza dikeldilip bilinjek ýörite sapak bilen işlenip, amalyň rahat işlemegini üpjün edip biler.
.Adam dokumasynda dürli hirurgiki gurallaryň girmegini we çykmagyny aňsatlaşdyrmak üçin dürli turba diametrleri we gap-gaçlaryň dürli aýratynlyklary açylyp bilner.
.Gowy howa geçirijiligi we gaz barýer häsiýetleri garyn boşlugynyň syzmagynyň öňüni alyp biler.

“Trocar” -yň ýeke ulanylyşy Smail

Trokary ulanylýan trokar ulanylýan operasiýa:
Laparoskopiki barlag we hirurgiýa wagtynda adamyň garyn diwar dokumalarynda intrakawitariýa operasiýasy üçin hirurgiki gurallar.

“Trocar” -y ýekeje gezek Smail satyn alyň

Bu önümi gurmazdan we ulanmazdan ozal görkezme gollanmasyny üns bilen okaň

Bir gezek ulanylýan laparoskopik trokar görkezmesi

I. Önümiň ady, modeli, spesifikasiýasy

Bir gezek ulanylýan laparoskopik trokar birligi (mm)

Model aýratynlyklary

Konusyň daşky diametri D1

Içki diametri D.

Korpusyň uzynlygy L.

Dişli kanula uzynlygy L1

Konusyň uzynlygy L2

ululygy

çydamlylyk

ululygy

çydamlylyk

ululygy

çydamlylyk

ululygy

çydamlylyk

ululygy

çydamlylyk

P-TC-5

5.5

+0.3

0

6

+0.3

0

112

± 2.0

160

± 2.0

205

± 2.0

P-TC-10

10.3

10.4

P-TC-12

12.8

12.9

P-TC-15

15.2

15.7

 

II.Bir gezek ulanylýan laparoskopik trokar öndürijiligi

Ponksion enjam laparoskopiki hirurgiki gural hökmünde ulanylýar.Pnewmoperitone ilki döredilmeli, soň bolsa garyn boş ýerinde 5-12 mm deri kesilmeli.Trokary pnewmoperitone bilen ýokarlandyrylan garnyň üstünde degişli burçda düzediň.Derini kesmek arkaly deşik enjamynyň ýokarsyna eliňiz bilen basyň we deşik enjamyny deriniň kesilmegine salyň.Ponksion enjam garyn boşlugyna girende, iş kanalyny emele getirmek üçin deşik konusyny derrew çykaryň we synlamak we işlemek üçin laparoskop / gural goýuň.

III.Bir gezek ulanylýan laparoskopik trokar esasy gurluş düzümi

Bir gezek ulanylýan laparoskopiki deşiji enjam, esasan, möhürleýji gapakdan, gulplama we berkidiji gapakdan, howa sanjym klapanyndan, kanuladan, deşilen konusdan, howany bloklaýan klapandan we öz-özüni sazlaýan möhür gapagyndan durýar.

Şolaryň arasynda: möhürleýji gapak, gulplama we berkitme gapagy, gaz sanjym klapany, korpus we deşiji konus kompýuter materiallaryndan, howany bloklaýjy klapan we öz-özüni sazlaýan möhür gapagy silikon materialdan ýasalýar.

IV. Bir gezek ulanylýan laparoskopik trokar ulanylyşy

Laparoskopiýa we operasiýa wagtynda adam bedeniniň garyn diwar dokumalaryny deşmek we garyn operasiýasy üçin iş kanaly döretmek üçin ulanylýar.

V. Bir gezek ulanylýan laparoskopik trokar görnüşiniň gurluşy

https://www.smailmedical.com/single-use-trocar-product/1.Möhürleýji gapak 2. Gaplamak we berkitmek 3. Sanjym klapany 4. ýeň

5. Deşik konusy 6. Howany bloklaýan klapan 7. Öz-özüňi sazlaýan möhür gapagy

1-nji suratP-TC-5/10/12/15trocar

 

VI.Bir gezek ulanylýan laparoskopik trokar kontrendikasiýa

Neonatal näsaglarda ulanyp bolmaýar we göwreli aýallarda seresaplylyk bilen ulanylmaly.

VII.Bir gezek ulanylýan laparoskopik trokar gurnama

hiç

VIII.Bir gezek ulanylýan laparoskopik trokar Ulanmak üçin görkezmeler

1. Kompaniýamyzyň bir gezek ulanylýan deşilen kanulasyny ulanmazdan ozal ilki bilen pnewmoperitoneý döretmek, soň bolsa kanula ýerleşdirmek üçin ýeterlik uly bolan garyn boşlugynda deri kesmek maslahat berilýär.Deriniň kesilmeginiň ýeterlik derejede ulydygyny üpjün etmegiň bir usuly, trokar daşky turbany bedeniň diwaryna basmak, tegelek yz döretmek, soňra bolsa kanulanyň girelgesini ýerleşdirmek üçin yzyň degişli ulaldylan diametri bilen kesmek, mysal üçin 5mm deşik diametri 2 mm köpeltmeli.Kiçijik kesikleriň kanulanyň derisine garşylygy, aralaşmak güýjüniň ýokarlanmagy we goýlanda hirurgyň kanula gözegçiligini peseldip biljekdigine üns beriň.

2. Pnewmoperitoneumdan soň ýokary galdyrylan garnyň üstünde deşilen kanulany düzüň.Bir gezek ulanylýan trokarlar gaýtadan ulanylýan trokarlardan has ýiti we şonuň üçin goýmak üçin az güýç talap edýär.Carefulöne seresap boluň: ýeterlik gazyň bolmazlygy, derini ýeterlik derejede kesmezlik ýa-da aşa güýç ulanmak içki organlara şikes ýetmek howpuny ýokarlandyryp biler.

3. Deri kesmek arkaly deşilen kanulany girizmezden ozal, deşilen konusyň içine deşilen konusyny salyň.

4. Deşikli kanulanyň ýokarsyna eliňiz bilen basyň.Şol bir wagtyň özünde, tutawajyň basyşyny yzygiderli saklap, bir gezek ulanylýan deşilen kanulany deriniň kesilmegine salyň.Kannula girende üznüksiz aşak basyşy ulanyň.

5. Düwürtik garyn boşlugyna girenden soň, kanulany gaýtadan ulanmazlyk üçin seresap bolmaly.Eger hirurg deşilen kanula garyn boşlugynda ýerleşýär öýdýän bolsa, deşilen konus derrew aýrylmaly we gözegçilik üçin laparoskopda goýulmalydyr.

6. Dyngy gutarmasa, 3-5 ädimleri gaýtalaň.

7. Eger deşilen kesiş operasiýadan soň 10 mm ýa-da ondan uly bolsa, tikiş arkaly keseliň döremek howpuny azaltmak üçin çuň fasýa ýapyk bolmaly.

8. Dyngy üstünlikli bolansoň, endoskopiki guraly ulanmazdan ozal, garşylygy azaltmak we amaly has amatly we çalt etmek üçin endoskopik guralyň ýa-da deşijiniň möhürleýji ýüzüne lukmançylyk çalgy çalyň.

IX. Bir gezek ulanylýan laparoskopik trokara tehniki hyzmat we tehniki usullar

1. Saklamak: Çyglylygy 80% -den köp bolmadyk, gowy şemalladylýan we poslaýjy gazlar bolmadyk otagda saklaň.

2. Ulag: Gaplanan önümi adaty gurallar bilen daşap bolýar.Ulag wagtynda seresaplylyk bilen işlemeli we gün şöhlesinden, güýçli çaknyşykdan, ýagyşdan we agyrlyk güýjüniň ekstruziýasyndan gaça durmaly.

X. Bir gezek ulanylýan laparoskopik trokaryň gutarýan senesi

Bu önüm etilen oksidi bilen sterilizasiýa edilenden soň, sterilizasiýa döwri üç ýyl, möhleti bolsa bellikde görkezilýär

XI.Bir gezek ulanylýan laparoskopik trokar esbaplary sanawy

      hiç

XII.Bir gezek ulanylýan laparoskopik trokar çäreleri we duýduryşlary

1. Bu önümi ulananyňyzda aseptiki operasiýa aýratynlyklary berk berjaý edilmelidir;

2. Bu önümiň gaplanyşyny ulanmazdan ozal üns bilen barlaň, eger çişirilen gaplama zaýalanan bolsa, ulanmagy bes ediň;

3. Bu önüm etilen oksidi bilen sterilizasiýa edilýär we sterilizasiýa edilen önüm kliniki taýdan ulanylýar.Bu önümiň sterilizasiýa gaplaýyş gutusynda disk görkezijisini barlamagyňyzy haýyş edýäris, “gök” önümiň etilen oksidi bilen sterilizasiýa edilendigini we gönüden-göni kliniki taýdan ulanylyp bilinjekdigini görkezýär;

4. Bu önüm bir gezeklik ulanylýar we ulanylandan soň sterilizasiýa edilip bilinmez;

5. Önümi ulanmazdan ozal ulanyş möhletiniň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlaň.Sterilizasiýa möhleti üç ýyl.Möhlet möhletinden ýokary önümleri ulanmak düýbünden gadagan;

6. Garyn operasiýasy wagtynda laýyk pnewmoperitonyň emele gelmezligi we saklanmazlygy, bar bolan iş meýdanyny azaldyp biler, şeýlelik bilen deşik deşiginiň öňe hereket etmegine päsgelçilik döredip, wisseral dokumanyň şikeslenmegini ýokarlandyryp biler.

7. Endoskopiki hirurgiýa diňe tejribeli we endoskopiki usullar bilen tanyş.Operasiýadan öň lukmanlar endoskopiýanyň usullaryna, kynçylyklaryna we töwekgelçiliklerine düşünmek üçin degişli kitaplara we edebiýatlara ýüz tutmalydyrlar.

8. Bir şekilli deşilen konus has ýiti we has ygtybarly, şonuň üçin goýmak wagtynda az güýç talap edilýär.Artykmaç güýç ulanyjynyň içerki burçlara we deşik deşiginiň çuňlugyna bolan gözegçiligini azaldyp, içki dokumalara şikes ýetmek howpuny ýokarlandyryp biler.

9. heselimlenmeler, anatomiki anormallikler ýa-da beýleki päsgelçilikler öňüni alyp ýa-da gijikdirip biler, bu deşilen konusyň kör deşik wagtynda içki organ gurluşyna zeper ýetmegine sebäp bolup biler.Açyk laparoskopiki operasiýa ulanmak, soňra bolsa garyn fasia importyna tikiş goşandan soň bu önümi ulanmak maslahat berilýär.

10. Bir gezek ulanylýan kanulany garyn boşlugyndan aýyrmazdan ozal we soň, gemostazyň hirurgiki ýerini barlaň.Gan akmagy seresaplylyk ýa-da el tikişleri bilen dolandyryp bolýar.Lukmanyň islegi boýunça laparotomiýa zerur bolup biler.

11. Garyn boşlugyna girensoň, kanula gaýtadan basyş etmezlik üçin seresap bolmaly.Konusy öňe süýşürmek üçin öň tarapyna ýeterlik güýç ulanylsa, içki dokumalara zeper ýeter.

12. Endoskopiki hirurgiýada bir wagtyň özünde dürli öndürijiler tarapyndan öndürilen endoskopiki gurallar we esbaplar ulanylanda, dürli gurallaryň arasyndaky laýyklyk barlanylmaly, elektrik izolýasiýasy we toprak barlanylmaly.

13. Eger deşilen deriniň kesilmegi 10mm ýa-da ondanam uzyn bolsa, keseliň döremeginiň ähtimallygyny azaltmak üçin çuň fasýa ýapyk bolmaly.

14. Laparoskopiki operasiýa wagtynda näsag kellesini aşak we aýaklaryny ýokary galdyryp, oňat ýagdaýda bolmaly.Ilkinji deşilen kanulany ulananyňyzda, bir eliňiz bilen aşgazanyň aşaky diwaryny ýokaryk galdyryň, beýleki eliňiz bilen deşilen kanulany işlediň, göbegiň derisinden kesiň we 45 dereje burçda öt halta salyň.

15. Sterilizasiýa edilen önümler poslaýjy gazlar bolmazdan, salkyn, gurak, arassa, gowy şemalladylýan gurşawda saklanmalydyr.

16. Deşme üstünlikli bolansoň, garşylygy azaltmak we amaly has amatly we çalt etmek üçin endoskopiki guraly ulanmazdan ozal endoskopik guralyň ýa-da deşme enjamynyň möhürleýji halkasynyň üstünde lukmançylyk çalgy çalyň.

17. Önüm senesi üçin bellige serediň

18. Gaplamakda we belliklerde ulanylýan grafikany, nyşanlary we gysgaltmalary düşündirmek

https://www.smailmedical.com/


 • Öňki:
 • Indiki:

 • onlaýn gözleg

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň