1998-nji ýyldan başlap

Umumy hirurgiki lukmançylyk enjamlary üçin bir nokatly hyzmat üpjün ediji
baş_banner

Täze Endoskopik ştapel ştapel kartrij

Täze Endoskopik ştapel ştapel kartrij

 • Endoskopik ştapel ştapel kartrij
 • Dürli belentlikdäki 3 hatar dyrnak
 • Gekko dyrnak şekilli ştapel kartrij, has kämil anastomozy üpjün etmek üçin az dokumanyň aşmagyny dizaýn edýär
 • Dürli hirurgiki ulanmak üçin amatly dürli aýratynlyklar we modeller
 • Dar ýerlere aňsat girmek Zyýanlary we gaýtadan bölüniş töwekgelçiligini azaldyň
 • Ajaýyp ussatlyk kepillendirilen hil beýleki marka endoskop ştapelleri bilen deňeşdirilip bilner
 • Täze Endoskopik ştapel ştapel kartrij
 • Täze Endoskopik ştapel ştapel kartrij
 • Täze Endoskopik ştapel ştapel kartrij
 • Täze Endoskopik ştapel ştapel kartrij
 • Täze Endoskopik ştapel ştapel kartrij
 • Täze Endoskopik ştapel ştapel kartrij

önüm aýratynlyklary:

Bir elli operasiýa hirurgyň kesiş çyzygyna has gowy ünsi jemlemegine we göwresini zerur ýerinde ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär.Eňegiň iň ýakyn ujundan distal ujuna çenli giňligi, dokumanyň ýerleşişi / manipulýasiýasy üçin amatlydyr.Endoskopiki ştapelleriň beýleki markalary bilen ulanmak amatly.

Iň oňat ştapel kartrij, hatda has galyň dokumalarda hem emele gelip biler.Güýçlendirilen tutuş ulgam syzmagyň öňüni almak we gemostaz üçin zerur ştapelleri dogry emele getirmäge kömek edýär.Ot açmazdan ozal gysyş, suwuklygyň atylmazdan ozal maksat dokumasyndan çykmagynyň öňüni alýar.


Önümiň tanyşdyrylyşy

6 hatar ştapel gan akmagyň öňüni alyp biler.Dürli belentlikdäki endoskopiki ştapeller ulanylýar we dokumanyň has gowy gan üpjün edilmegini üpjün etmek üçin daşky tarapynda has uzyn dyrnak beýikligi ulanylýar;dyrnagyň gysga boýy iç tarapynda ulanylýar, bu bolsa az gan akmagyna we has çalt bejerilmegine getirýär.Ştapel kartrijiň innowasiýa gurluşy we dürli beýiklikdäki üç ştapeliň dizaýny ulanyjylara has köp saýlamaga mümkinçilik berýär.

Endoskopik-stapler-ştapel-kartrij-üpjün ediji-Smail

 • Öňki:
 • Indiki:

 • onlaýn gözleg

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň